Face Upward - Widget

Statut Akademii

 
 
 
Statut Prywatnego Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego
,,Akademia Wiedzy i Zabawy” w Obornikach ul. Obrzycka 76
 
 
 
Punkt przedszkolny działa na podstawie:
1.  Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2.  Niniejszego statutu.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.  Akademia Wiedzy i Zabawy zwana dalej ,, punktem przedszkolnym” jest placówką prywatną.
2.  Siedziba punktu przedszkolnego będzie znajdować się w Obornikach Wlkp. przy ul. Obrzyckiej 76
3.  Punkt Przedszkolny używać będzie nazwy:
 
Akademia Wiedzy i Zabawy
Ul. Obrzycka 76
Oborniki 64-600
Tel. 503- 574-105
e-mail: k.brodniewicz@akademiaoborniki.pl
www: www.akademiaoborniki.pl
 
 
4.  Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest mgr Alicja Lisek (dyrektor metodyczny)
5.  Punkt przedszkolny funkcjonuje w godzinach 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku
6.  Punkt Przedszkolny pracuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
7.  Opłata za pobyt dziecka pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca
8.  W skład czesnego nie wchodzi wyżywienie dziecka.
9.  W ramach opłaty stałej dzieci uczestniczą w następujących zajęciach: język angielski (zajęcia codzienne metodą Glenna Domana), Zajęcia taneczno- rytmiczne, Zajęcia relaksacyjne ( Metoda Jacobsona i Ruch rozwijający Weroniki Sherborn), gimnastyka korekcyjna ( z elementami karate dla dzieci), wykonywanie eksperymentów, zajęcia plastyczne, nauka czytania globalnego metodą Glenna Domana, zajęcia z logopedą.
10. Przedszkole za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia z języka niemieckiego.
11. W ramach opłaty stałej organizowane są konsultacje i warsztaty dla rodziców z psychologami oraz pedagogami.
 
                   
ROZDZIAŁ II
   
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
        
1.  Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie- podstawa programowa wychowania przedszkolnego w szczególności koncentrując się na:
a)  wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
c)  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci,
e) tworzeniu sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo;
f)   ochronie poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
g) szerzeniu znajomości języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. Punkt przedszkolny jest placówką anglojęzyczną.
 
2.  Działania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie  równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania       sukcesu;
c)  stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f)   rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
h) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
   
3.  Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
a) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczycieli oraz kadry pomocniczej;
c)  kadra dydaktyczna oraz pomocnicza zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
d) w przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym;
e) nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy;
szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
 
4.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
c)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
f)   współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
i)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
j)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
k)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
l) realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących;
m) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
KADRA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 
1.  Do zatrudnionej kadry Punktu Przedszkolnego należą:
a) Dyrektor metodyczny ( mgr Alicja Lisek). Dyrektor pełni funkcję kierowniczą w stosunku do osób zatrudnionych w przedszkolu oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Powołuje i przewodzi Radzie Pedagogicznej. Odpowiedzialny jest za nadzór pedagogiczny i koordynowanie opieki nad dziećmi, kwestie finansowe i gospodarcze oraz współpracę z rodzicami.
b) Rada Pedagogiczna (w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu).
c)  Personel pomocniczy (odpowiedzialny za pomoc dzieciom w ubieraniu,
spożywaniu posiłków, w toalecie oraz za utrzymanie czystości na terenie przedszkola). 
 
Rozdział IV
 
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 
  1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami Punktu Przedszkolnego ustala codzienny rozkład zajęć.
  2. Grupy zajęciowe zostają utworzone pod względem kryterium wieku dzieci i nie przekraczają 24 osób
  3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
·      3 sale dydaktyczne;
·      3 łazienki dla dzieci;
·      2 szatnie;
·      plac zabaw;
·      zaplecze kuchenne (podzielone na zmywalnię oraz rozdzielnię posiłków);
·      pokój dla personelu;
·      łazienkę dla personelu;
·      pomieszczenia gospodarcze.
 
Rozdział V
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 
1.  Zadaniem Rodziców jest podpisanie Umowy oraz zapoznanie się ze statutem i regulaminem Punktu Przedszkolnego.
2.  Do obowiązków Rodziców należy także:
a) informowanie Personelu Przedszkola o nieobecności dziecka oraz stanie zdrowia dziecka, które wraca do przedszkola po przebytej chorobie;
b) terminowe uiszczanie opłaty;
c)  informowanie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, które zadbają o jego bezpieczeństwo podczas powrotu do domu;
d) uczestniczenie w konsultacjach psychologiczno- pedagogicznych;
e) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej.
 
3.  Rodzie mają prawo do:
a) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat ich dzieci;
b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat pracy punktu przedszkolnego;
c)  zgłaszania swoich obserwacji dotyczących funkcjonowania placówki;
d) współpracy z Kadrą Przedszkola w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.       
 
Rozdział VI
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.  Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.
2.  Statut obowiązuje w równym stopniu Kadrę Dydaktyczną, Personel Obsługi oraz Rodziców.
3.  statut Punktu Przedszkolnego zostaje udostępniony wszystkim osobom zainteresowanym.
 
       
         
 
 
Data uchwalenia:
30. 12. 2009
 
Dyr. mgr Alicja Lisek